Photographs of the restoration of Bradford Trolleybus No 758

Spring 2019 progressWinter 2018 progress
 

Autumn 2018 progress

Late Summer 2018 progress

Summer 2018 progress
 

Spring 2018 progress

Autumn 2017 progressSpring/summer 2017 progress
  

Autumn 2016 progress
    

758 Arriving at Keighley Bus Museum
                     

http://bradfordtrolleybusassociation.co.uk/