Photographs of the restoration of Bradford Trolleybus No 758


                     

Autumn 2016 progress
    

 

http://bradfordtrolleybusassociation.co.uk/